Anunt concurs Secretar General al comunei organizat in data de 17.10.2022

*cererea în format editabil se poate descarca de mai jos

PRIMĂRIA COMUNEI BEBA VECHE, JUDETUL TIMIS organizează concurs de recrutare pentru ocuparea unei funcţii publice de conducere vacante în baza Art. unic din OUG 80/2022 - alin. (2) lit. a)
Informaţii concurs
Tip concurs: Recrutare pe functie publica de conducere in afara Agentiei
Data de sustinere a probei scrise: 17.10.2022, ora 10:00
Data și ora probei de interviu se va afișa pe site-ul instituției care organizează concursul odată cu afișarea rezultatelor probei scrise.
Locaţia de desfăşurare a concursului: sediul Primariei comunei Beba Veche, judetul Timis
Stare concurs: Programat
Observaţii suplimentare:
Perioada de depunere a dosarelor: 16.09.2022 - 05.10.2022

Persoana de contact: Sofran Nicolae, Referent
Telefon: 0770624192, Fax:
E-mail: primariabebaveche@yahoo.com
Data afişării: 16.09.2022, ora 00:00
Informaţii posturi scoase la concurs
Secretar general al comunei
Descriere post
 
Localizare post
Clasa: conducere
Tip compartiment: COMPARTIMENT
Denumire compartiment: SECRETAR GENERAL UAT
PRIMĂRIA COMUNEI BEBA VECHE
Localitate: BEBA VECHE
Judeţ: TIMIŞ
Condiţii de participare

Pentru Secretar general al comunei, Clasa conducere, Grad I, COMPARTIMENT SECRETAR GENERAL UAT

Studii:
Condiţii de studii:

- studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă, sau echivalentă, în specialitatea ştiinţe juridice, ştiinţe administrative sau ştiinţe politice.
- sa fie absolvenţi cu diplomă ai studiilor universitare de master în domeniul administraţiei publice, management sau în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei publice sau cu diplomă echivalentă conform prevederilor art. 153, alin. (2) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare.
Vechimea minimă în specialitatea studiilor: 5 ani
În cazul in care la concursul organizat pentru ocuparea funcţiei publice de conducere de secretar general al comunei nu se prezinta persoane care au studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, în specialitatea juridică, administrativă sau ştiinţe politice şi care îndeplinesc condiţiile prevăzute la art. 465, alin. 3 şi art. 468, alin. 2 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, pot candida si persoane care nu îndeplinesc aceste condiţii, în următoarea ordine:
a) persoanele care au studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lunga durata absolvite cu diploma de licenţă sau echivalentă, in specialitatea juridică, administrativă sau ştiinţe politice si îndeplinesc condiţia prevăzută la art. 468 alin (2) lit.a) din Codul Administrativ
b) persoanele care au studii universitare de licenţă absolvite cu diploma, respectiv studii superioare de lunga durata absolvită cu diploma de licenţă sau echivalentă, in specialitatea juridică, administrativă sau ştiinţe politice;
c) persoanele care au studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diploma de licenţă sau echivalentă, în altă specialitate.

Durată timp de muncă: 8h/zi - 40h/saptamâna
Bibliografie concurs, atribuţii conform fişei postului și depunere dosare concurs
Bibliografie şi tematică pentru Secretar general al comunei, Clasa conducere, Grad I, COMPARTIMENT SECRETAR GENERAL UAT


1. a) Constituţia României, republicată

cu tematica Drepturile, libertăţile şi îndatoririle fundamentale - Administraţia publică locală

2. b) Ordonanţa Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

cu tematica Egalitatea în activitatea economică şi în materie de angajare şi profesie - Accesul la serviciile publice administrative şi juridice, de sănătate, la alte servicii, bunuri şi facilităţi - Consiliul Naţional pentru Combaterea Discriminării

3. c) Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

cu tematica Egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi în domeniul muncii - Egalitatea de şanse şi de tratament în ceea ce priveşte accesul la educaţie, la sănătate, la cultură şi la informare - Agenţia Naţională pentru Egalitatea de Şanse între Femei şi Bărbaţi - Soluţionarea sesizărilor şi reclamaţiilor privind discriminarea bazată pe criteriul de sex

4. d) Titlul I şi II ale părţii a VI-a din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările şi completările ulterioare

cu tematica Principii aplicabile conduitei profesionale a funcţionarilor publici şi personalului contractual din administraţia publică - Modalităţi de încetare a raportului de serviciu - Modalităţi de ocupare a funcţiilor publice - Drepturile funcţionarilor publici - Sancţiunile disciplinare şi răspunderea funcţionarilor publici

5. Legea nr. 544/2001, privind liberul acces la informaţiile publice, cu modificările şi completările ulterioare

cu tematica Informaţiile de interes public comunicate din oficiu. Informaţiile de interes public exceptate de la accesul liber al cetăţenilor

6. Legea nr. 554/2004 privind contenciosul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare

cu tematica Termenul de contestare şi efectele contestaţiei. Termenul de soluţionare a contestaţiei, Elementele contestaţiei. Soluţionarea contestaţiei

7. Ordonanţa Guvernului nr. 27/2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor,aprobată prin Legea nr. 233 din aprilie 2002

cu tematica Reglementarea modului de exercitare de către cetăţeni a dreptului de a adresa autorităţilor şi instituţiilor publice petiţii formulate în nume propriu, precum şi modul de soluţionare a acestora

8. Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională, cu modificările şi completările ulterioare

cu tematica Proceduri privind participarea cetăţenilor şi ale asociaţiilor legal constituite la procesul de elaborare a actelor normative şi la procesul de luare a deciziilor

9. Ordonanţa nr. 28/2008 privind registrul agricol, cu modificările şi completările ulterioare

cu tematica Organizarea, completarea, controlul şi centralizarea datelor din registrul agricol