Anunt licitatie pasune - 18 mai 2022

1. Informații generale privind autoritatea contractantă, în special denumirea, codul de identificare fiscală, adresa, numărul de telefon, fax și/sau adresa de e-mail, persoană de contact: Comuna Beba Veche, cu sediul în Beba Veche, nr.292, judeţ Timiş, cod poștal 307035, CIF 5390648, tel/fax 0256/385.501, email primariabebaveche@yahoo.com, primar Bohancanu Ioan.

2. Informații generale privind obiectul procedurii de licitație publică, în special descrierea și identificarea bunului care urmează să fie închiriat: 33 parcele de pășune situate în Beba Veche, extravilan, judeţ Timiş, proprietar Comuna Beba Veche - domeniul privat, astfel: Nr.cad. Ps72/1 cu S=14ha; Nr.cad. Ps72/2 cu S=11ha; Nr.cad. Ps72/2/1 cu S=3ha; Nr.cad. Ps72/2/2 cu S=3,5ha; Nr.cad. Ps72/3 cu S=1,5ha; Nr.cad. Ps72/5/1 cu S=4ha; Nr.cad. Ps72/5/2 cu S=1,5ha; Nr.cad. Ps72/6 cu S=1ha; Nr.cad. Ps77/2/2 cu S=0,5ha; Nr.cad. Ps77/2/4/1 cu S=1ha; Nr.cad. Ps77/2/4/2 cu S=0,5ha; Nr.cad. Ps77/2/5 cu S=2ha; Nr.cad. Ps77/2/7 cu S=1ha; Nr.cad. Apj173 cu S=13,64ha; Nr.cad. LL180 cu S=10,75ha; Nr.cad. Ps216 cu S=4,56ha; Nr.cad. Ps273 cu S=3,74ha; Nr.cad. Apj287 cu S=21,03ha; Nr.cad. Ps291/1/1 cu S=1ha; Nr.cad. Apj294/1 cu S=5,8ha; Nr.cad. ps294/1/2 cu S=14,14ha; Nr.cad. Ps294/3 cu S=2,87ha; Nr.cad. Ps294/b cu S=2ha; Nr.cad. 298/1 cu S=21,1ha; Nr.cad. Ps302 cu S=1,63ha; Nr.cad. Ps304 cu S=3,67ha; Nr.cad. F326 cu S=0,42ha; Nr.cad. Ps329 cu S=8,93ha; Nr.cad. A331 cu S=4,6ha; Nr.cad. A333 cu S=2,47ha; Nr.cad. A336 cu S=6,35ha; Nr.cad. Apj348/1/1 cu S=16,69ha; Nr.cad. Apj348/2  cu S=11ha, conform HCL 19/20.04.2022 și OUG57/2019.

3. Informații privind documentația de atribuire: se găsesc în Caietul de sarcini aferent.

3.1. Modalitatea sau modalitațile prin care persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar al documentației de atribuire: la cerere, prin email, sau editat pe hârtie sau în format electronic de la sediul organizatorului Licitaţiei.

3.2. Denumirea și datele de contact ale serviciului/compartimentului din cadrul instituției de la care se poate obține un exemplar din documentația de atribuire: Biroul Registratură de la sediul autorității contractante, orar 9-12 în zilele lucrătoare.

3.3. Costul și condițiile de plată pentru obținerea acestui exemplar, unde este cazul, potrivit prevederilor O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ: Gratuit.

3.4. Data-limită pentru solicitarea clarificarilor: 03.05.2022, ora.12,00.

4. Informații privind ofertele: se depun doar în format pe hârtie.

4.1. Data-limită de depunere a ofertelor: 16.05.2022, ora.12,00.

4.2. Adresa la care trebuie depuse ofertele: Biroul Registratură de la sediul autorității contractante, orar 9-12 în zilele lucrătoare.

4.3. Numărul de exemplare în care trebuie depusă fiecare ofertă: un singur exemplar original.

5. Data și locul la care se va desfășura ședința publică de deschidere a ofertelor: 18.05.2022, ora 10,00; Locul desfășurării Sala de ședințe de la sediul autorității contractante.

6. Denumirea, adresa, numărul de telefon și/sau adresa de e-mail ale instanței competente în soluționarea litigiilor apărute și termenele pentru sesizarea instanței: Tribunalul Timiș, cu sediul în Timişoara, Piaţa Tepeş Vodă, nr.2, judeţ Timiş, cod poştal 300055, telefon 0256/498.054, fax 0256/221.990, email tr-timis-reg@just.ro.

7. Data transmiterii anunțului de licitație către instituțiile abilitate, în vederea publicării: 21.04.2022.