ANUNŢ privind organizarea examenului de promovare în grad imediat superior a personalului contractual

ANUNŢ privind organizarea examenului de promovare în grad imediat superior a personalului contractual

Primăria comunei Beba Veche organizează, în conformitate cu dispoziţiile art. 41 alin. (1), (2), (7), (8)  și art. 451 din Regulamentul-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286/2011 cu modificările şi completările ulterioare, examen de promovare în grad imediat superior a personalului contractual, în data de 29 august 2022, la sediul Primăriei comunei Beba Veche, astfel:

Ora 10.00 – examen de promovare în grad imediat superior a personalului contractual din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Beba Veche

 

Persoana încadrată în funcție contractuală de debutant, promovează la sfârșitul perioadei de debut de 1 an, în baza unui referat de evaluare întocmit în conformitate cu prevederile art. 451 din Regulamentul-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286/2011 cu modificările şi completările ulterioare.

Examenul de promovare constă în susținerea unei probe scrise.

Dosarul de înscriere la examen se va depune la sediul Primăriei comunei Beba Veche, în termen de 5 zile lucrătoare de la data  publicării anunțului, în perioada 17 august -26 august 2022, şi va cuprinde:

·        cererea de înscriere la examen;

·        adeverință în vederea atestării vechimii în gradul debutant;

·        copie a raportului de evaluare a performanțelor profesionale individuale aferente perioadei stagiului de debutant.

 

 

BIBLIOGRAFIE:

I.1. Bibliografie generală:

1.      CONSTITUŢIA României, republicată;

2.      ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;

I.2. Bibliografie specifică:

1.      LEGEA nr. 22/1969 privind angajarea gestionarilor, constituirea de garanţii şi răspunderea în legatură cu gestionarea bunurilor organizaţiilor socialiste, cu modificările și completările ulterioare;

2.      HOTĂRÂREA nr. 2230/1969 privind gestionarea bunurilor materiale ale organizaţiilor socialiste, cu modificările și completările ulterioare;

3.      ORDINUL Ministerului Finanţelor Publice nr. 1792/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice, precum şi organizarea, evidenţa şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale, cu modificările și completările ulterioare;

4.      ORDINUL Ministerului Finanţelor Publice nr. 2634/2015 privind documentele financiar contabile, cu modificările și completările ulterioare;

5.      LEGEA nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare;