(Consultare publica) Anunț afisare Regulament privind procedura de vânzare prin negociere directă a terenurilor din domeniul privat al Comunei Beba Veche, aferente construcțiilor definitive

Nr. 1736/ 25 mai 2021

 

ANUNȚ

 

în conformitate cu dispozițiile art.7 din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată, se aduce Ia cunoștință publică faptul că a fost inițiat și urmează a fi supuse aprobării Consiliului Local al Comunei Beba Veche următorul proiect de hotărâre:

Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului privind procedura de vânzare prin negociere directă a terenurilor din domeniul privat al Comunei Beba Veche, aferente construcțiilor definitive

Proiectul de hotărâre cu documentația aferentă este afișat pe site Primăriei, prima pagină, în Monitorul Oficial Local la pct. 3 secțiunea - Informarea asupra proiectelor de hotărâri aflate în dezbatere publică conform Legii 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică și care vor fi supuse aprobării Consiliului Local,

Persoanele fizice sau juridice interesate pot depune în scris propuneri, sugestii sau opinii cu valoare de recomandare la proiectul de hotărâre susmenționat în termen de 30 zile calendaristice începând cu data publicării anunțului, respectiv până la data de 25.06.2021, la registratura Consiliului Local.