(Dezbatere publică) Proiect hotărâre impozite și taxe pe anul 2023

Judetul  Timis

       UAT Comuna Beba Veche

       Data afisarii 29.04.2022

      

                           A N U N Ț

                în conformitate cu dispozițiile art.7 din Legea nr. 52/2003

       privind transparența decizională în administrația publică,

       republicată, se aduce la cunoștință publică faptul că a fost inițiat și

       urmează a fi supus aprobării Consiliului Local al Comunei Beba

       Veche următorul proiect de hotărâre:

      

        Proiect de hotărâre privind  adoptarea impozitelor si taxelor locale

       in UAT Comuna Beba Veche pentru anul 2023

      

                 Proiectul de hotărâre cu documentația aferentă (nota de

       fundamentare/expunere de motive/referat de aprobare) este afișat

       pe site Primăriei,

http://primariabebaveche.blogspot.com/p/monitorul-local.html prima

        pagină, în Monitorul Oficial Local la pct. 3 secțiunea - Probleme de

        interes public care urmeaza sa fie dezbatute =Informări asupra

       proiectelor de hotărâri aflate în dezbatere publică conform Legii

       52/2003 privind transparența decizională în administrația publică și

        care vor fi supuse aprobării Consiliului Local.

      

       Persoanele fizice sau juridice interesate pot depune în scris

       propuneri, sugestii sau opinii cu valoare de recomandare la

       proiectul de hotărâre susmenționat în termen de 30 zile

       calendaristice începând cu data publicării anunțului, respectiv până

        la data de 30.05.2022, la registratura Consiliului Local Beba

       Veche

      

      

                Secretar general