Dosarul sedintei din 7 iulie 2022

ROMÂNIA

JUDETUL TIMIS

COMUNA BEBA VECHE

                                      PROCES VERBAL

          Incheiat astazi 7.07.2022 ora 16,00 la sedinta extraordinara a Consiliului local al

comunei Beba Veche, judetul Timis, organizata in sala de sedinte a Primariei.

         Convocarea a fost facuta in scris in urma dispozitiei primarului Ioan Bohancanu

nr.23/2022 iar Ordinea de zi si intreaga documentatie de sedinta a fost disponibila in

format letric la secretariatul Primariei,  in format electronic pe internet la adresa

https://primariabebaveche.ro, si  pe emailul consilierilor care au avut posibilitatea

conform art. 133 alin. 5 din Codul Administrativ de a formula si depune in scris

amendamente asupra proiectelor de hotarari pana in preziua sedintei.

         Participa dl. primar Ioan Bohancanu precum si invitatii: Sofran Nicolae- conbtabil.

         Se constata după efectuarea prezenţei nominale ca sunt prezenti un numar de 9

consilieri fiind intrunit cvorumul necesar astfel incât se poate proceda la inceperea

sedintei.

         Sunt prezenti la sedinta urmatorii consilieri: Bican Aurelian; Bruder Timea- Terezia;  Ciobanu Liviu; Horvath Stefan; Tifan  Miklos; Berbecaru Alin- Constantin; Dancău Dan- Dumitru; Chira Ioan- Radu; Suli Monika- Eszter;

Absenteaza: Ardelean Gheorghe a anunțat prin SMS faptul că nu poate participa deoarece este plecat din localitate (motivat); Terlai Pavel- Daniel; .

Dosarul sedintei precedente, impreuna cu procesul verbal de sedinta este disponibil

pentru consultare online si la avizierul primariei. Se constată că nu sunt obiecțiuni asupra

 continutului proiectului de proces verbal publicat online si comunicat electronic.

         Presedintele de sedinta consilier CIOBANU LIVIU preia conducerea sedintei si

prezinta

 

proiectul  O R D I N I I   D E    Z I:

1    Adoptarea proiectului de hotarare privind rectificarea 3 a bugetului local pe anul 2022

       initiat de Primar, Ioan Bohancanu

2    Adoptarea proiectului de hotarare privind aprobarea dezmembrarii terenului

      extravilan inscris in CF 400508 Beba Veche initiat de Primar, Ioan Bohancanu

3    Adoptarea proiectului de hotarare privind aprobarea solicitarii prelungirii Scrisorii de

      garantie nr 294 din 30 06 2020 de la FNGCIMM SA IFN in valoare 223 000 lei initiat

      de Primar, Ioan Bohancanu

4    Adoptarea proiectului de hotarare privind aprobarea inchirierii prin atribuire directa a

      pasunilor disponibile aflate in proprietatea privata a Comunei Beba Veche initiat de

      Primar, Ioan Bohancanu

5    Adoptarea proiectului de hotarare privind aprobarea intabularii unor imobile aflate in

      domeniul privat al comunei Beba Veche initiat de Primar, Ioan Bohancanu

6    Adoptarea proiectului de hotarare privind relocarea suprafetei de 41,19 ha din

      parcela 859^1 in alte parcele aflate la dispozitia Comisiei locale de fond funciar Beba

       Veche initiat de Primar, Ioan Bohancanu

          Presedintele de sedinta, CIOBANU LIVIU supune la vot ordinea de zi si dupa

efectuarea numararii voturilor se aproba in unanimitate de voturi (9).

           Se trece la analizarea punctului nr. 1 al ordinii de zi, respectiv: Adoptarea

proiectului de hotarare privind rectificarea 3 a bugetului local pe anul 2022 initiat de Primar, Ioan Bohancanu.

Se prezinta Raportul/Expunere de motive si Referatul de specialitate care sunt anexate

la dosarul de sedinta.

Se constata ca nu au fost depuse amendamente  in termenul legal.

dl. Sofran Nicolae prezinta detailat referatul precum si modul de repartizare a sumelor la rectificarea bugetară.

In continuare se solicita discutii privind proiectul de hotarare.

 

Se supune la vot adoptarea proiectului de hotarare, prin vot deschis.

          Dupa numararea voturilor a fost centralizata urmatoarea situatie:

9 voturi Pentru  de la  9 consilieri prezenți.

           Se trece la analizarea punctului nr. 2 al ordinii de zi, respectiv: Adoptarea

proiectului de hotarare privind aprobarea dezmembrarii terenului extravilan inscris in CF

400508 Beba Veche initiat de Primar, Ioan Bohancanu.

Se prezinta Raportul/Expunere de motive si Referatul de specialitate care sunt anexate

la dosarul de sedinta.

Se constata ca nu au fost depuse amendamente  in termenul legal.

In continuare se solicita discutii privind proiectul de hotarare.

 

Se supune la vot adoptarea proiectului de hotarare, prin vot deschis.

          Dupa numararea voturilor a fost centralizata urmatoarea situatie:

9 voturi Pentru  de la  9 consilieri prezenți.

           Se trece la analizarea punctului nr. 3 al ordinii de zi, respectiv: Adoptarea

proiectului de hotarare privind aprobarea solicitarii prelungirii Scrisorii de garantie nr 294

din 30 06 2020 de la FNGCIMM SA IFN in valoare 223 000 lei initiat de Primar, Ioan

Bohancanu.

Se prezinta Raportul/Expunere de motive si Referatul de specialitate care sunt anexate

la dosarul de sedinta.

Se constata ca nu au fost depuse amendamente  in termenul legal.

In continuare se solicita discutii privind proiectul de hotarare.

 

Se supune la vot adoptarea proiectului de hotarare, prin vot deschis.

          Dupa numararea voturilor a fost centralizata urmatoarea situatie:

9 voturi Pentru  de la  9 consilieri prezenți.

           Se trece la analizarea punctului nr. 4 al ordinii de zi, respectiv: Adoptarea

proiectului de hotarare privind aprobarea inchirierii prin atribuire directa a pasunilor

disponibile aflate in proprietatea privata a Comunei Beba Veche initiat de Primar, Ioan

Bohancanu.

Se prezinta Raportul/Expunere de motive si Referatul de specialitate care sunt anexate

la dosarul de sedinta.

Se constata ca nu au fost depuse amendamente  in termenul legal.

Se face precizarea ca, în cazul existenței de interese sau grad de rudenie cu persoanele beneficiare consilierii in cauza să nu participe la dezbateri si sa nu voteze.

In continuare se solicita discutii privind proiectul de hotarare.

 

Se supune la vot adoptarea proiectului de hotarare, prin vot deschis.

          Dupa numararea voturilor a fost centralizata urmatoarea situatie:

7 voturi Pentru  de la  9 consilieri prezenți.

2 voturi impotriva/abtineri.

BERBECARU ALIN- CONSTANTIN Nu voteaza

CHIRA IOAN- RADU Nu voteaza

 

           Se trece la analizarea punctului nr. 5 al ordinii de zi, respectiv: Adoptarea

proiectului de hotarare privind aprobarea intabularii unor imobile aflate in domeniul privat

al comunei Beba Veche initiat de Primar, Ioan Bohancanu.

Se prezinta Raportul/Expunere de motive si Referatul de specialitate care sunt anexate

la dosarul de sedinta.

Se constata ca nu au fost depuse amendamente  in termenul legal.

In continuare se solicita discutii privind proiectul de hotarare.

dl. primar arata că actul este necesar pentru aplicarea cadastrului general, lucrare care a fost încredințată societății CerttimCad SRL care a efectuat toate lucrările in zona Beba Veche-Dudestii Vechi.

Se supune la vot adoptarea proiectului de hotarare, prin vot deschis.

          Dupa numararea voturilor a fost centralizata urmatoarea situatie:

9 voturi Pentru  de la  9 consilieri prezenți.

           Se trece la analizarea punctului nr. 6 al ordinii de zi, respectiv: Adoptarea

proiectului de hotarare privind relocarea suprafetei de 41,19 ha din parcela 859^1 in alte

parcele aflate la dispozitia Comisiei locale de fond funciar Beba Veche initiat de Primar,

Ioan Bohancanu.

Se prezinta Raportul/Expunere de motive si Referatul de specialitate care sunt anexate

la dosarul de sedinta.

Se constata ca nu au fost depuse amendamente  in termenul legal.

In continuare se solicita discutii privind proiectul de hotarare.

Dl. Primar Ioan Bohancanu arată că se depun mari eforturi pentru deschiderea punctului de frontieră cu Ungaria, evenimentul de inaugurare ar fi posibil să fie efectuat cu ocazia Intâlnirii internaționale DKMT, care se desfășoară anual în luna mai.

Se supune la vot adoptarea proiectului de hotarare, prin vot deschis.

          Dupa numararea voturilor a fost centralizata urmatoarea situatie:

9 voturi Pentru  de la  9 consilieri prezenți.

 

Dl. Primar Ioan Bohancanu menționează eforturile depuse în rezolvarea situației create la transportul elevilor navetiști, pentru care în lipsa sprijinului CJT nu se poate achiziționa de către Primărie un autocar, dar situația va fi rezolvată de către un transportator autorizat care, cu costuri mult mai mici decât cele achitate în prezent de părinții acestor elevi, va efectua transportul, promițând că situația va fi rezolvată în toamnă pentru cei 50 elevi.

Fiind dezbatute toate punctele de pe ordinea de zi, președinte de ședință CIOBANU

LIVIU multumeste consilierilor prezenti si invitatilor, dupa care declara inchise lucrarile

sedintei.

 

Consilieri prezenti:

     BICAN AURELIAN

     BRUDER TIMEA- TEREZIA

     CIOBANU LIVIU

     HORVATH STEFAN

     TIFAN  MIKLOS

     BERBECARU ALIN- CONSTANTIN

     DANCĂU DAN- DUMITRU

     CHIRA IOAN- RADU

     SULI MONIKA- ESZTER

                                          Președinte de ședință

                                              CIOBANU LIVIU

                                                                    Sorin Giuroescu

                                                                    Secretar General al comunei Beba Veche