Materialele sedintei ordinare din data de 27.09.2021

Având în vedere faptul ca pentru exercitarea atributiilor prevazute de lege consiliile locale se întrunesc în sedinta, conform art. 133 din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;
În conformitate cu prevederile Legii nr. nr.52/2003, republicata, privind transparenta decizionala în administratia publica locala, aducem la cunostinta publica urmatoarele proiecte de hotarâri, obiect al Dispozitiei primarului nr. 44/2021 ce urmeaza a fi supuse aprobarii Consiliului local, în sedinta ordinara din data de in data de 27.09.2021, ora 15,00, organizata la sediul primăriei – adresa Beba Veche, cu urmatoarea

ORDINE DE ZI:
1 Adoptarea proiectului de hotarare privind alegerea presedintelui de sedinta
initiat de Primar, Ioan Bohancanu repartizat la Comisia pentru administrația
publică locală, servicii publice, relații cu publicul, gospodărirea localității, probleme
ale minorităților, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor si libertăților
cetățenilor, relații internaționale, președinte HORVATH STEFAN
2 Adoptarea proiectului de hotarare privind rectificarea 3 a bugetului local pe
anul 2021 initiat de Primar, Ioan Bohancanu repartizat la Comisia de activități și
prognoze financiare, economie, buget, impozite și taxe, juridică și de disciplină,
administrarea domeniului public și privat, realizarea lucrărilor publice, președinte
TERLAI PAVEL- DANIEL
3 Adoptarea proiectului de hotarare privind aprobarea contractarii unui
imprumut in valoare de 300 000 lei in conformitate cu prevederile art 1 din
Ordonanta de urgenta a Guvernului nr 83 din 2021 pentru unele masuri fiscal
bugetare privind acordarea unor i repartizat la Comisia de activități și prognoze
financiare, economie, buget, impozite și taxe, juridică și de disciplină, administrarea
domeniului public și privat, realizarea lucrărilor publice, președinte TERLAI PAVELDANIEL
4 Adoptarea proiectului de hotarare privind aprobarea contractarii unui
imprumut in valoare de 87305 99 lei in conformitate cu prevederile art 1 din
Ordonanta de urgenta a Guvernului nr 83 din 2021 pentru unele masuri fiscal
bugetare privind acordarea unor repartizat la Comisia de activități și prognoze
financiare, economie, buget, impozite și taxe, juridică și de disciplină, administrarea
domeniului public și privat, realizarea lucrărilor publice, președinte TERLAI PAVELDANIEL
5 Adoptarea proiectului de hotarare privind aprobarea Regulamentului privind
procedura de vanzare prin negociere directa a terenurilor din domeniul privat
al Comunei Beba Veche aferente constructiilor definitive initiat de Primar, Ioan
Bohancanu repartizat la Comisia pentru administrația publică locală, servicii
publice, relații cu publicul, gospodărirea localității, probleme ale minorităților,
apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor si libertăților cetățenilor, relații
internaționale, președinte HORVATH STEFAN
Comisia pentru învățământ, activitate științifică, activități social-culturale, sportive și
de agrement, muncă, tineret, relații cu cultele, sănătate și familie, protecție socială și
protecția copilului, președinte ARDELEAN GHEORGHE
6 Probleme de interes local
Documentatia de sedinta este disponibila:
– in format letric la secretariatul Primariei,
– in format electronic (PDF).
Conform Codului Administrativ Consilierii locali au posibilitatea a formula si depune in scris amendamente asupra proiectelor de hotarari pana in preziua sedintei.