Organizarea concursului de recrutare pentru ocuparea a 1 posturi contractuale vacante

Actualizari:

1.10.2021 Publicare rezultate finale ale concursului.

În desfășurare conform OUG nr. 103/24.09.2021 Art. I. - Prin derogare de la dispozitiile art. 27 alin. (3) din Legea nr. 55/2020 privind unele masuri pentru prevenirea si combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, cu modificarile si completarile ulterioare, pentru posturile si functiile vacante si temporar vacante, altele decat cele prevazute la art. II din Legea nr. 203/2020 pentru modificarea si completarea Legii nr. 55/2020 privind unele masuri pentru prevenirea si combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, pot fi organizate si desfasurate concursuri in conditiile legii, pana la data de 31 decembrie 2021, cu incadrarea in creditele de angajament si creditele bugetare aprobate in bugetul pentru anul 2021.


Inaintat spre publicare în data de 6 septembrie 2021 intr-un ziar cu difuzare locala si in Monitorul Oficial partea a III-a

Publicat in mass-media - Ziarul Anunțul de Vest nr. 3669 din 8 septembrie 2021

Publicat în Monitorul Oficial partea a III-a nr. 884/8 septembrie 2021 https://www.monitoruloficial.ro/Monitorul-Oficial--PIII--884--2021.html pagina 7

Publicat pe site oficial http://posturi.gov.ro/post/functionar-administrativ-grad-iii-debutant-primaria-comunei-beba-veche-judetul-timis/

Suspendat conform cu ORDONANTA DE URGENTA Nr. 99/2021 privind modificarea unor acte normative din domeniul invatamantului, precum si pentru modificarea si completarea Legii nr. 55/2020 privind unele masuri pentru prevenirea si combaterea efectelor pandemiei de COVID-19

Art. II. - Legea nr. 55/2020 privind unele masuri pentru prevenirea si combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 396 din 15 mai 2020, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:
1. La articolul 27, alineatul (3) va avea urmatorul cuprins:
"(3) Pana la incetarea starii de alerta, in institutiile si autoritatile publice se suspenda orice tip de concurs pentru ocuparea posturilor sau functiilor vacante si temporar vacante, cu exceptia celor prevazute la alin. (1) si (2), a posturilor si functiilor vacante din cadrul Ministerului Sanatatii si unitatilor aflate in subordinea si coordonarea acestuia, a posturilor si functiilor vacante din cadrul Casei Nationale de Asigurari de Sanatate si caselor de asigurari de sanatate, a posturilor si functiilor vacante din unitatile sanitare publice apartinand ministerelor si institutiilor cu retele sanitare proprii, astfel cum sunt prevazute la art. 4 alin. (2) din Legea nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si a posturilor didactice, didactice auxiliare, nedidactice si de conducere din cadrul unitatilor de invatamant preuniversitar, a posturilor de conducere, de indrumare si de control din cadrul inspectoratelor scolare, precum si a posturilor si functiilor vacante din cadrul institutiilor de invatamant superior, institutelor de cercetare, Agentiei Romane de Asigurare a Calitatii in Invatamantul Superior (ARACIS), Academiei Romane, academiilor de ramura si a functiilor din cadrul Directiei generale pentru implementarea proiectului «Romania Educata» din cadrul Ministerului Educatiei.

 

 

România

Judeţul Timiş

Comuna Beba Veche

Primăria
 
 
 

Adresa: Beba-Veche   nr. 292

cod postal                     307035

telefon/fax         0256-385501

email primariabebaveche@yahoo.com

www.primariabebaveche.ro
 

ANUNŢ

privind organizarea concursului de recrutare pentru ocuparea unor funcţii contractuale de execuţie vacante

 

Primăria Comunei Beba Veche, județul Timis organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcțiilor contractuale de execuție, vacante:

-       Funcționar administrativ debutant - Compartiment contabilitate, venituri si urmarire, incasare taxe si impozite - 1 post

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească condițiile generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

- are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;

- cunoaşte limba română, scris şi vorbit;

- are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;

- are capacitate deplină de exerciţiu;

- are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;

- îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;

- nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.
Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

studii superioare absolvite cu diplomă de licență
 

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

Data şi ora
Activitatea desfăşurată
6.09.2021
Publicare anunţ.
7.09-27.09.2021
Înscriere şi depunere documente candidaţi între orele 09.00 – 12.00  şi 13.00 – 15.00, în zilele lucrătoare – la sediul Primariei Beba Veche.
28.09.2021

Ora 10,00
Selecţia (validarea / nevalidarea) dosarelor de concurs şi afişare / comunicare prin INTERNET rezultate selecţie dosare.
28.09.2021

Ora 11,00
Depunere contestaţii la rezultatul selecţiei dosarelor – la sediul Primariei Beba Veche.
28.09.2021

Ora 12,00
Soluţionare contestaţii  şi afişare / comunicare INTERNET rezultate contestaţii.   
30.09.2021

Ora 10,00
Susţinerea probei scrise şi afişare / comunicare INTERNET a rezultatelor
30.09.2021

Ora 14,00
Depunere contestaţii la proba scrisă – la sediul Primariei Beba Veche.
30.09.2021

Ora 15,00
Soluţionarea contestaţilor la proba scrisă, consemnare rezultate şi afişare / publicare INTERNET rezultate contestaţii.
30.09.2021

Ora 15,00
Susţinerea probei interviu şi afişare / comunicare INTERNET a rezultatelor.
30.09.2021

Ora 16,00
Depunerea contestaţiilor la proba interviu – la sediul Primariei Beba Veche.
30.09.2021

Ora 16,30
Soluţionarea contestaţilor la proba interviu şi afişarea / comunicarea INTERNET a rezultatelor contestaţiilor.   
1.10.2021

Ora 10,00
Stabilirea punctajelor finale şi afişarea / comunicarea INTERNET a rezultatelor finale concurs.
 

Pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

a.     cererea de înscriere la concurs adresată primarului;

b.    copia actului de identitate;

c.     copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului;

d.    carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;

cazierul judiciar sau declaratia pe proprie raspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează *)*) În cazul documentului prevăzut la lit. e), candidatul admis la selecția dosarelor, care a depus la înscriere o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.;
adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului;
curriculum vitae (model Europass);
adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.
Actele vor fi prezentate în original.

Dosarele de înscriere la concurs se pot depune pana in data de 19.03.2021, la sediul Primăriei Beba Veche

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând www.primariabebaveche.ro . Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Primăria Comunei Beba Veche telefon: 0256/385501.

 

Atributii ale postului:

·       funcționar suport la compartimentul contabilitate/casierie

 

BIBLIOGRAFIA

1.      Constitutia Romaniei (republicată),

2.      OUG nr.57 /2019 - Codul Administrativ:

3.      Legea 82/1991 Legea contabilitatii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;

4.      Legea 273/2006 privind finantele publice locale, republicata, cu modificatile si completarile ulterioare;

5.      Legea nr. 319/2006 a securităţii şi sănătăţii în muncă