Sări la conținut Sări la navigarea principală Sări la subsol

Anunt public privind convocarea Consiliului local al comunei Beba Veche, judetul Timis in Sedinta extraordinara pentru data de 24.11.2022, ora 12:00

Având în vedere faptul ca pentru exercitarea atributiilor prevazute de lege consiliile locale se întrunesc în sedinta, conform art. 133 din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ; În conformitate cu prevederile Legii nr. nr.52/2003, republicata, privind transparenta decizionala în administratia publica locala, aducem la cunostinta publica urmatoarele proiecte de hotarâri, obiect al Dispozitiei primarului nr. 49/2022 ce urmeaza a fi supuse aprobarii Consiliului local, în sedinta extraordinara din data de in data de 24.11.2022, ora 12:00, organizata in sala de sedinte a Consiliului local – adresa Beba Veche nr. 292, cu urmatoarea
ORDINE DE ZI:
Adoptarea proiectului de hotarare privind aprobarea proiectului retelei scolare a unitatilor de invatamant preuniversitar de pe raza comunei Beba Veche pentru anul scolar 2023 2024 initiat de Primar, Ioan Bohancanu; Adoptarea proiectului de hotarare privind aprobarea proiectului ”Infiintare retea canalizare si realizare racorduri in Localitatea Cherestur Comuna Beba Veche'(Extindere retea canalizare aglomerare Cheglevici Cherestur) in vederea finantarii acestuia in; Adoptarea proiectului de hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico economici actualizati conform documentatiei tehnico economice aferenta investitiei Construire Scoala cu regim de inaltime P 1E in localitatea Beba Veche comuna Beba Veche judetul Ti;
Documentatia de sedinta este disponibila: – in format letric la secretariatul Primariei, – in format electronic (PDF). Conform Codului Administrativ Consilierii locali au posibilitatea a formula si depune in scris amendamente asupra proiectelor de hotarari pana in preziua sedintei.
––––––––
Articolul 133 Tipurile de sedinte ale consiliului local: (1) Consiliul local se intruneste in sedinte ordinare, cel putin o data pe luna, la convocarea primarului.(2) Consiliul local se poate intruni si in sedinte extraordinare la convocarea: a) primarului; b) a cel putin unei treimi din numarul consilierilor locali in functie;c) primarului, ca urmare a solicitarii prefectului, in conditiile prevazute la art. 257 alin. (2). Articolul 134 Convocarea sedintelor consiliului local (1) Consiliul local se convoaca dupa cum urmeaza: a) prin dispozitie a primarului, in cazurile prevazute la art. 133 alin. (1), alin. (2) lit. a) si c); b) prin convocare semnata de catre consilierii locali care au aceasta initiativa, in cazul prevazut la art. 133 alin. (2) lit. b). (2) Consilierii locali sunt convocati in scris sau, in functie de prevederile regulamentului de organizare si functionare a consiliului local, prin mijloace electronice, prin grija secretarului general al unitatii/subdiviziunii administrativ-teritoriale, cel tarziu in ziua ulterioara primirii de catre acesta a dispozitiei sau documentului de convocare initiat de cel putin o treime din numarul consilierilor locali in functie. (3) Data sedintei consiliului local precizata cu ocazia convocarii este stabilita, cu respectarea modului de calcul al termenelor procedurale, prevazut de art. 181 din Legea nr. 134/2010 privind Codul de procedura civila, republicata, cu modificarile ulterioare, astfel: a) in termen de 5 zile de la data comunicarii dispozitiei de convocare pentru sedintele ordinare; b) in termen de 3 zile de la data comunicarii dispozitiei sau documentului de convocare pentru sedintele extraordinare. (4) In caz de forta majora si/sau de maxima urgenta pentru rezolvarea intereselor locuitorilor comunei, ai orasului sau ai municipiului/subdiviziunii administrativ-teritoriale ori in alte situatii stabilite de regulamentul de organizare si functionare a consiliului local, convocarea acestuia pentru sedinta extraordinara, prin exceptie de la prevederile alin. (3) lit. b), se face de indata. (5) Documentul de convocare cuprinde obligatoriu urmatoarele informatii despre sedinta: a) data, ora si locul desfasurarii; b) proiectul ordinii de zi; c) materialele inscrise pe proiectul ordinii de zi;d) modalitatea prin care sunt puse la dispozitia consilierilor locali, potrivit optiunilor acestora, materialele inscrise pe proiectul ordinii de zi; e) indicarea comisiilor de specialitate carora le-au fost trimise spre avizare proiectele de hotarari; f) invitatia de a formula si depune amendamente asupra proiectelor de hotarari.